Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace

Obecné upozornění

Informace pro spotřebitele

Každý spotřebitel musí dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené na obalu svíčky mafe candle a zde na našem e-shopu.

Může se stát, že dojde k odlepení bezpečnostní etikety ze dna svíčky, a proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny, řiďte si jimi a dodržujte je.

Norma ČSN EN 15494 (650121) určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Povinné bezpečnostní informace

 1 Obecný symbol varování.
 
2 Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
 
3 Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 
4 Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.
 
5 Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.
 

Volitelné bezpečnostní informace

6 Neumísťujte svíčky do průvanu.
 
7 Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
 
8 Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze
 
9Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm. My ovšem doporučujeme zkrácení na 4mm.
 
10 Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.
 
11 Vždy používejte svícen.
 
12V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky. Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.
 
14Nehaste tekutinami.
 
15 Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.
 
nejez Svíčky ani jejich části nekonzumujte.
 

 

Upozornění!

Vonné i esenciální oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůže a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí. 

Svíčky v souladu s nařízením EU jsou označeny CLP, které se řídí aktuálním nařízením Evropské unie a jeho použití a obsah jsou dané zákonem. CLP etiketa obsahuje piktogramy, údaje o společnosti, bezpečnostní věty, chemické složky, které mohou vyvolávat alergickou reakci. V souladu s nařízením EU se CLP brzy objeví i na e-shopu u jednotlivých produktů. Pokud u produktů není CLP uvedeno, pak není zákonem vyžadováno. CLP etikety obsahují i informace o kódu UFI (Jedinečný identifikátor složení).

CLP  - (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) slaďuje předchozí právní předpisy EU se systémem GHS (globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek), což je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných látek a informování uživatelů o těchto nebezpečích. Souvisí také s právními předpisy, které se týkají nařízení REACH. Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009 a postupně nahradí klasifikaci a označování podle směrnice o nebezpečných látkách (67/548/EHS) a směrnice o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES). Obě směrnice byly zrušeny dne 1. června 2015.
 
UFIJedinečný identifikátor vzorce je 16místný kód, který se uvádí na štítku směsí. UFI je prvek při předkládání nebezpečných směsí, který se musí realizovat v harmonizované podobě (PCN).

Výsledkem předkládání bude, že zdravotnický personál v členských státech EU dostane k dispozici jednotné údaje. Použití tohoto kódu umožňuje toxikologickým střediskům poskytovat v nouzových situacích informace o nebezpečné směsi.

Ustanovení týkající se používání UFI a označování směsí byla oznámena v Nařízení Komise (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) přidáním nové Přílohy (VIII) k tomuto nařízení. Tato ustanovení budou povinná pro všechny členské státy EHP.

 

Zpět do obchodu